Kalpošana

Diakonija; Misija;


Diakonija

 Vārds “diakonija” ir cēlies no grieķu valodas un nozīmē kalpošana, kristīga palīdzība, atbalsts, mierinājums, kristīgs sociālais darbs, vērsts uz cilvēkiem slimībās, grūtībās, krīzēs.

Diakonija ir draudzes kalpošana, rūpēs par draudzes locekļu pamatvajadzībām: līdzekļi, ēdiens, apģērbs. Diakonijas kalpošana izpaužas arī draudzes dievkalpojumos, kā aizlūgumi par grūtībās nonākušajiem, līdzekļu vākšana noteiktiem mērķiem, dievgalda aiznešana slimajiem uz mājām, vai slimnīcu.

Misija

Kristīgās Baznīcas misijas uzdevums izriet no Jēzus "augstās pavēles" 
(Mt 28:18–20): "Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: "Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.""

Šī pavēle ir visas Kristus Baznīcas kopīgais mērķis – iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Arī Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca par savu aicinājumu atzīst paklausību Kristus pavēlei, esot par Viņa liecinieci, ar Dieva Vārdu un sakramentiem sludinot evaņģēliju visai radībai, kalpojot Kristus Miesas uzcelšanai un vienībai un pulcinot izredzētu cilti, ķēnišķīgus priesterus, svētu tautu un Dieva īpašumu, lai mīlestībā un savstarpējā sadraudzībā paustu Tā darbus, kas mūs aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. (Pēc LELB 2007. gadā pieņemtās Satversmes preambulas)

Misijas mērķis ir – dalīties Kristus uzvaras pār nāvi augļos ar tiem, kuri vēl atrodas tumsā, maldos un grēka varā.