Dievkalpojumi maijā

05.05.2024. plkst. 10:00 Dievkalpojums. Rogate-sestā Lieldienu svētdiena
19.05.2024. plkst. 10:00 Dievkalpojums. Svētā Gara svētki - Vasarsvētki  
26.05.2024. plkst. 10:00 Dievkalpojums. Trīsvienībasa svētki - Trinitatis


Draudzes rekvizīti

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS 

                      Mālpils  draudze, reģ.Nr.90000523721, Alejas iela 1,     Mālpils pagasts, Siguldas novads    ,LV-2152 

Draudzes ziedojumu konts Swedbanka
 LV25HABA0551033978182


 Dieva vārds mūs māca : ''Kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus.'' un vēl: ''Priecīgu devēju Dievs mīl''.
LELB Satversme nosaka ka par pilntiesīgu, tas ir balstiesīgu, draudzes locekli uzskatāms tas, kas ir veicis reizi gadā ikgadējo draudzes piederības ziedojumu, un vismaz reizi gadā ir saņēmis Sv.Vakarēdiena. 
Aicinājums draudzes locekļiem veikt draudzes ikgadējos ziedojumus, kas Mālpils draudzē ir noteikta ar draudzes padomes sēdes lēmumu:
Strādājošiem draudzes locekļiem - 20.00 eur;
Pensionētiem draudzes locekļiem - 10.00 eur;
Draudzes locekļi ar invaliditāti un jaunieši, kas studē ir atbrīvoti no draudzes ikgadējā piederības ziedojuma.
Ziedojumus var veikt elektroniski (norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, mēnesi, dienu) vai arī pie draudzes mantzines pirms vai pēc Dievkalpojuma saņemot kvīti.