Aktualitātes

''Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to'' / Jēk.v.4:15 /

Kalendārs 2020

15.marts / Okuli - trešā Gavēņa laika svētdiena / Dievkalpojums atcelts.

22.marts / Laetare - ceturtā Gavēņa laika svētdiena / Dievkalpojums atcelts.

29.marts / Judica -  Ciešanu laika pirmā svētdiena / Dievkalpojums atcelts.

5.aprīlis / Palmarum -  Ciešanu laika otrā svētdiena / Dievkalpojums atcelts.

12.aprīlis / Kristus augšāmcelšanās svētki - Lieldienas  / Dievkalpojums tiks ierakstīts video versijā un būs iespējams attālināti to redzēt. Klātienē Dievkalpojumu apmeklēt nebūs iespējams


Aicinājumi, Ziņojumi

Pasaules Luterāņu federācijas prezidenta un ģenerālsekretāra vēstījums dalībbaznīcām

Ženēvā, 2020. gada 19. martā

Par: Baznīca koronavīrusa piemeklējuma laikos. Pastorāla vēstule

Mīļās māsas un brāļi!

COVID-19 slimībai izvēršoties pandēmijā, daudzas valdības ievieš pasākumus, lai panāktu “sociālo distancēšanos”, tas ir, fizisko attālumu vienam no otra. Šie pasākumi arvien vairāk ierobežo arī to, kā baznīca pulcējas -  īpaši dievkalpojumus. Mēs atzīstam, ka šie ierobežojumi ir smagi Baznīcai, kuras identitāte izpaužas cilvēku pulcēšanā vienuviet ap vārdu un sakramentiem. Ja Kristus miesa nevar satikties kopā vienā vietā, kas tad mums jādara? Mēs vēlētos piedāvāt dažas teoloģiskas un pastorālas pārdomas.

Baznīca publiskajā telpā

Baznīcas atrodas publiskajā telpā, tāpēc uz tām attiecas likumi un noteikumi, ko izdevušas mītnes zemju valdības. Baznīcas atbalstīs valdību centienus, kuri veicina un aizsargā dzīvību. Attiecīgi baznīcas atbalstīs sabiedrības veselības aizsardzības noteikumus un taisnīgus centienus apturēt šī vīrusa izplatību, kurš nešķirojot ietekmē visus cilvēkus. Baznīcas tiek aicinātas rādīt atbildīgas sabiedriskās politikas ievērošanas piemēru. Vajadzības gadījumā tās pat mudinās valdības un pašvaldības pastiprināt pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumus, lai aizsargātu visneaizsargātākos un vecāka gadagājuma cilvēkus.

Mēs aicinām PLF dalībbaznīcas atbalstīt un ievērot noteikumus, kurus valdības pieņem, lai veicinātu un aizsargātu dzīvību.

Dievkalpojumi un sakramenti izņēmuma stāvoklī.

Normālos apstākļos līdzcietība mudina Baznīcu veidot kopību ar slimajiem vai izolētajiem. Tomēr, kad medicīniskie protokoli to prasa, sava neaizsargātā tuvākā labklājību var labāk nodrošināt, nesatiekoties.

Šādus pastorālos izņēmumus mēs piedzīvojam ik dienas ar miljoniem bērnu un pieaugušo mūsu baznīcās, kuru imūnsistēmu novājina ilgstošas slimības vai to ārstēšana. Lai gan pastorāli tas ir grūti, izolācijas protokolu ievērošana samazina infekcijas risku un vislabāk kalpo viņu labklājībai.

Kā luterāņi mēs apliecinām, ka ticībā Dieva žēlastība mūs atbrīvo. Mēs esam brīvi no reliģiskiem spaidiem. Mūsu brīvību ierobežo tikai pienākums mīlēt savu  tuvāko un par to rūpēties. Mūsu lēmumus vada mīlestība, kas izpaužas pašdisciplīnas garā.

Tādas globālas pandēmijas kā COVID 19 laikā nepulcēties dievkalpojumos ir līdzjūtības un solidaritātes izpausme. Tas nemazina mūsu pielūgsmi, bet iemieso pielūgšanu jaunā veidā. Tas nevis dara mūs par mazāk Baznīcu, bet pilnīgi par Baznīcu. Šis ir līdzcietības paradokss, kurš atnāk līdzi COVID-19 pandēmijai.

Mēs aicinām PLF dalībbaznīcas šajos izņēmumu laikos dzīvot, nemitīgi uzticoties žēlastības līdzekļiem un Svētā Gara spēkam, kurš pastāvīgi rada un atjauno Baznīcu.

Fiziski nošķirtiem, palikt kopā

Dažas draudzes ar tehniskajiem līdzekļiem pulcējas tiešsaistē, izmantojot televīziju vai radio.

Kopienās, kurās šo iespēju nav, draudzes izplata iespiestus materiālus ģimenēm un saimēm, lai kristīgo izglītību un pielūgsmi turpinātu mājās.

Vairākos PLF reģionos priekšroku dod sociālajiem medijiem. Tos izmanto lūgšanu, lasījumu, korāļu un ierakstītu sprediķu apmaiņai. Ja fiziski satikties nav iespējams, tiek veidotas grupas tīmeklī, lai uzturētu kontaktus un kopā lūgtu.

Pandēmijas laikā, kad maizes un vīna dalīšana nav pieejama, mēs gūstam mierinājumu, atceroties, ka Vārds ir žēlastības līdzeklis, kuru varam saņemt lūgšanā, dziedot, lasot un meditējot Vārdu, saucot uz Dievu, pieminot mūsu kopienu un savu tuvāko. Svētais Gars ir klāt, kad apliecinām Dieva vārdu (name), pat ja mēs esam vieni.

Savā pamācībā “Vienkāršs veids kā lūgt” Luters rakstīja: “Nekad nedomā, ka tu nometies ceļos vai stāvi viens, bet domā, ka visa Baznīca ... stāv tev turpat blakus un tu stāvi starp visiem kopējā, vienotā lūgšanā, kuru Dievs nevar nicināt ... Tur mēs varam atrast Dievu Radītāju, Dievu Pestītāju, Dievu Svēto Garu, tas ir, Dievu, kurš svētdara mūs diendienā. ” Tad pielūgsme ir proaktīva zīme cerības pilnai solidaritātei.

Šajos ārkārtējos laikos mēs jūs aicinām izdzīvot Reformācijas principu “ecclesia semper reformanda” (baznīca ir pastāvīgā reformēšanās procesā), radot jaunus veidus, kā pulcēties Jēzus vārdā un pielūgt Trīsvienīgo Dievu.

PLF Kopienas biroja atbalsts

Kā baznīcu kopība, kas ir vienota pielūgsmē, mēs labi zinām, kā tas ir, būt ģeogrāfiski tālu citam no cita, tomēr cieši saistītiem citam ar citu. Šī pieredze ir resurss mums visiem. Lai arī fiziski nošķirtus, mūs vieno Dievs, kurš mūs dara par vienu.

PLF Komūnijas birojs turpinās atbalstīt ar iknedēļas lūgšanām, kuras izmantot svētdienās gan iespiestā veidā, gan sociālajos medijos. Mēs vēlamies aicināt jūs tos izmantot kā iedrošinājuma avotu un atgādinājumu par to, kā Dieva aicinājums mūs padara par vienotiem, neskatoties uz attālumu, kas mūs šķir. Mēs smeļam drosmi no apustuļa Pāvila vārdiem, kurš zināja, ka fiziskais attālums nav šķērslis: “nekas mūs nespēs šķirt no dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā.”  (Romiešiem 8:39)

Arhibīskaps Dr. Musa Panti Filibus,

PLF prezidents

Māc. Dr. Martins Junge,

PLF ģenerālsekretārs
Draudzes rekvizīti

Mālpils evaņģēliski luteriskā draudze, reģ.Nr.90000523721, Alejas iela 1, Mālpils novads, LV-2152 
Draudzes noreiķinu konts Swedbanka
 LV25HABA0551033978182


 Dieva vārds mūs māca : ''Kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus.'' un vēl: ''Priecīgu devēju Dievs mīl''.
LELB Satversme nosaka ka par pilntiesīgu, tas ir balstiesīgu, draudzes locekli uzskatāms tas, kas ir veicis reizi gadā ikgadējo draudzes piederības ziedojumu, un vismaz reizi gadā ir saņēmis Sv.Vakarēdiena. 
Aicinājums draudzes locekļiem veikt draudzes ikgadējos ziedojumus, kas Mālpils draudzē ir noteikta ar draudzes padomes sēdes lēmumu:
Strādājošiem draudzes locekļiem - 20.00 eur;
Pensionētiem draudzes locekļiem - 10.00 eur;
Draudzes locekļi ar invaliditāti un jaunieši, kas studē ir atbrīvoti no draudzes ikgadējā piederības ziedojuma.
Ziedojumus var veikt elektroniski (norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, mēnesi, dienu) vai arī pie draudzes mantzines pirms vai pēc Dievkalpojuma saņemot kvīti.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .